செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 4, 2020

ஜுன் 17 இதற்கு முன்னால்

img

இந்நாள் ஜுன் 17 இதற்கு முன்னால்

1987 - கடைசி ‘கரிய கடற்பகுதிக் குருவி’ இறந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, அந்த இனம் அழிந்துவிட்டதாக டிசம்பர் 1990இல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அழிந்துபோன உயிரினங்களில் மிகச்சிலவற்றுக்கே அழிவின் தேதி தெரியும்.

;