மூட்டிய நெருப்பு அணையுமா

img

மூச்சுக் காற்று நிற்கலாம் மூட்டிய நெருப்பு அணையுமா? மயிலைபாலு

முற்போக்கில் ஆரம்பித்து வாழ்க்கை முடியும்போது பிற்போக்கில் அல்லது திருத்தல்வாதத்தில் மூழ்கி மண்ணாகிப்போனவர்களை நமட்டுச்சிரிப்போடு காலம் உள்வாங்கி செமித்துவிடுகிறது.

;