சனி, செப்டம்பர் 26, 2020

Cheating crowd

img

எவ்வித நேர்மையும் அற்ற ஏமாற்றுக் கூட்டம்....

அரசாங்கத்தை எதுவும் விமர்சிக்காதீர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே இந்த தேசத்தில் நீண்ட நெடிய காலமாக போராடிப் பெற்றஉரிமைகளையும்...

;